Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem azstudio.shop prowadzony jest przez firmę Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz, Regon 320740841, NIP 6731758039
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie azstudio.shop oraz przy każdorazowym wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do składania zamówienia. Treść regulaminu jest również dostępna na każde żądanie kupującego.
Dane korespondencyjne sklepu: e-mail: az.szczecin@gmail.com, tel. 505841197

§2. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA
Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.aż.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez firmę Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
Newsletter – ulotka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§3. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
Sklep internetowy umożliwia zawieranie umów sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej azstudio.shop.
Sklep internetowy prowadzi konto Klienta poprzez gromadzenie i przechowywanie danych niezbędnych do realizacji zamówień.
Świadczenie powyższych usług na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

W celu składania zamówień w Sklepie internetowym Klient powinien posiadać dostęp do poniższych środków technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej azstudio.shop. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Klient dokonał wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty, zostanie ona niezwłocznie zwrócona w całości.
Klient może dokonać zakupu zakładając konto na stronie azstudio.shop lub dokonać zakupów bez rejestracji.
Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i zobowiązuje się dokonać płatności w ciągu 3 dni.
W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
zamawiany towar, ilość sztuk;
adres, na jaki ma być dostarczony towar;
sposób dostawy;
kontakt mailowy i telefoniczny;
sposób płatności.

W momencie kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym.

Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty zaliczki lub całości wartości zamówienia.
Czas realizacji (od zaksięgowania wpłaty do wysyłki towaru) wynosi od 2 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy tj. braki magazynowe, przerwy urlopowe i świąteczne itd. O wydłużeniu czasu realizacji Sklep internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie.

§6. PŁATNOŚCI
Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon) lub na życzenie Klienta faktura.
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
Z dostępnymi sposobami płatności Klient może zapoznać się na stronie głównej Sklepu internetowego azstudio.shop w zakładce „warunki dostawy” oraz podczas składania zamówienia w karcie Płatność.
Płatności za zamówienie można dokonać przelewem bankowym na numer konta:

19 1750 0012 1975 3000 0018 4818 (BNP) logując się przez platformę banku klienta.

§7. DOSTAWA
Z oferowanymi przez Sklep internetowy sposobami dostawy Klient może zapoznać się w zakładce „warunki dostawy” na stronie głównej Sklepu internetowego azstudio.shop oraz podczas składania zamówienia.
Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru poprzez wybranie z listy form dostawy oferowanych przez Sklep internetowy.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy. Dokładne informacje o kosztach przesyłek zostały wskazane w zakładce „warunki dostawy” na stronie azstudio.shop.
Koszty dostawy ponosi Kupujący.
W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków w przesyłce należy sporządzić wraz z Dostawcą protokół reklamacyjny i poinformować o tym Sklep internetowy niezwłocznie w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można składać za pomocą poczty e-mail pod adresem e-mail: az.szczecin@gmail.com z zachowaniem powyższego terminu.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy do Kupującego jest równy kwocie zwykłej, najtańszej formy dostarczenia produktu, oferowanej przez Sprzedawcę dla danego produktu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania produktu do Sprzedawcy)

§9. REKLAMACJE

Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klientów, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 5561 § 1 pkt. 1-4 oraz 5563 kodeksu cywilnego.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dotyczące wad towarów zakupionych na podstawie Umowy, może składać Sprzedawcy oświadczenia na przykład pod adresem e-mail: az.szczecin@gmail.com.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych danych:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz datę stwierdzenia wady,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedający rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres korespondencyjny Kupującego.

8. Jeżeli do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres uzgodniony ze Sprzedawcą.

§10. REJESTRACJA I DANE OSOBOWE
Akceptując niniejszy regulamin poprzez uruchomienie linku znajdującego się w mailu otrzymanym od firmy Pracownia Architektury Krzysztof Lechowicz bądź klikając w „checkbox” znajdujący się nas stronie azstudio.shop w formularzu rejestracyjnym oznaczający akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, i że akceptuje jego treść.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 18.01.2016r.
AŻ studio
tel. +48 505 841 197
e-mail: azstudio.mail@gmail.com